تبلیغات
نمونه سوالات امتحانی علوم و ریاضی سه پایه دوره راهنمایی - نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی
 

ATOM

Rss

تماس با ما

آرشیو

صفحه اصلی  
 
 
آرشیو
» دی 1390

» آذر 1390

» آبان 1390

» فروردین 1390

» دی 1389

» آذر 1389

همه آرشیوها
 
نظرسنجی
آیاسوالات به یادگیری شما کمک کرده است؟ 
پیوندهای روزانه

»علوم را آسان بیاموزیم

»ریاضی را آسان بیاموزیم

همه پیوندهای روزانه
+ارسال لینك

 
صفحات جانبی
 
 
لوگو

 
 
اَبر برچسبها
 
 
جستجو


 
 
نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی
 
 
  نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی

در ادامه مطالب
لف)- سئولات كامل كردنی

مفهوم توان هم برای نشان دادن ............... انجام كار و هم برای مشخص كردن .................سرعت تولید با مصرف ............است-1-

توان مصرفی بیشتر وسیله های برقی بر حسب .................. روی بد نه آنها نوشته شده است-2-

جیمز وات مخترع ................. است- 3-

جیمز وات توان ماشین خود را بر حسب ................... بیان كرده است -4-

هر قوه اسب برابر با ............... وات است- 5-

وسیله ای كه كار برای ما آماده می كند.....................نامیده می شود-6-

می توان گفت جك با ............. و................. هر دو به ما كمك می كند-7-

مزیت مكانیكی یك ماشین نسبت به نیرویی است كه به .................. وارد می شود و نیرویی كه ماشین به ................. وارد می كند-8-

سطح شیبدار در مقابل كار انجام شده ............ ایجاد نمی كند ، بلكه فقط ........... را آسانتر می نماید-9-

مقدارانرژی داده شده به ماشین با مقدار انرژی كه از ماشین گرفته می شود................. است-10-

مقداری از انرژی داده شده به ماشین كه صرف انجام كار مورد نظر ما می شود................... نام دارد-11-

نسبت كار داده شده به ماشین كه به صورت گرما هدر می رود كه به آن ................... می گویند-12-

(الف)جملات زیر را با كلمات مناسب كامل كنید.5/18نمره هر نقطه چین نیم نمره

1- وقتی جسم در جهتی كه نیرو بر آن وارد می شود به حركت در آید ،می گوییم …………… انجام شده است.

2- اگر بر یك جسم نیرو وارد شود ولی جسم به حركت در نیاید كار انجام …………… است.

3- اگر نیرویی بر یك جسم متحرك وارد شودو ..……….جسم در جهت وارد شدن نیرو تغییر كند در این صورت كار انجام شده است.

4- حركت آزادانه اجسام در فضای بی كران انجام كار محسوب …………… .

5- اگر شخصی 20كیلوگرمی وزنه ای 3كیلویی را 10 مترجابجا كند ……………ژول كارانجام داده است.

6- فردی جعبه چوبی سنگینی را در جهت افق حمل می كند ، در این صورت نیروی وزن كار انجام …………… .

7- مقدار كار انجام شده روی یك جسم به میزان …………… كه بر جسم وارد می شود واندازه …………… جسم بستگی دارد.

8- هر چه نیرو وجابه جایی كمتر باشد ، مقدار كار انجام شده …………… است.

9- مقدار كار بر حسب …………… اندازه گیری می شود.

10- وزن هر جسم بر روی زمین …………… است كه از طرف زمین بر آن جسم وارد می شود.

11- نیروی وزن از نظر عددی ،تقریبا” مساوی با …………… برابر جرم آن جسم بر حسب كیلو گرم است .

12- معادله را كامل كنید. ……… *……… = كار

13- برای اندازه گیری انرژی از یكای …………… استفاده می شود.

14- در سطح شیب دارهرچه زاویه شیب كمتر باشد افزایش نیرو ………………..…است.

15- مزیت كمتراز یك مخصوص ماشینهایی است كه …………………………………………………دارند.

16- هنگام انجام كار ممكن است انرژی از ………… به ………… دیگر تبدیل شود.

17- هنگام انجام كار ممكن است انرژی از یك ………… به ………… انتقال یابد .

18- اگر جسمی ………… داشته باشد ، می تواند كار انجام دهد.

19- در چرخ ومحوری كه افزایش نیروداردهرچه شعاع محوربیشترباشدمزیت ………………می شود.

20- كارو …………… ارتباط بسیار نزدیكی با یكدیگر دارند .

21- یك اسب بخار،………………………كیلووات است.

22- یك كیلو ژول برابر …………… ژول است.

23- توان درواقع ……………انجام كاراست.

24- توان نشان دهنده میزان …………… انجام شده در واحد …………… است.

25- معادله توان نسبت مقدار …………… به …………… ، انجام كار است.

26- مقدار توان را بر حسب …………… اندازه می گیرند.

27- یك وات ماشینی است كه در مدت یك ثانیه………………… ژول ………………… انجام می دهد.

28- ماهیان زره دار مربوط به دوران …………هستند.

29- در جدول تناوبی عناصر عنصرها به ترتیب…………مرتب شده اند.

30- محلول رقیق اسید سولفوریك درباتری اتومبیل…………نامیده می شود

(ب)جملات صحیح و نادرست را مشخص كنید:1نمره

1- كارتنهادرصورتی انجام می شود كه راستای نیرو وجابجایی بر هم عمود باشد.(‌‌‌ )

2- دراهرم نوع سوم تمام طول اهرم را بازوی محرك تشكیل می دهد.( )

3- مزیت مكانیكی نشان می دهد كه درصدكار مفیدچقدراست.( )

4- فندق شكن یك اهرم نوع سوم است.( )

(ج) سئولات تستی:2.25نمره

1- در O چندنوترون وجوددارد؟

(الف) 8 (ب) 18 (ج) 10 (د) 26

2- عددجرمی برابر كدام موردزیراست؟

(الف) عدداتمی+پروتونها (ب) عدداتمی +نوترونها (ج) الكترون +پروتون (د) نوترون ضربدر2

3- به نظركدام دانشمند در اتم بارهای منفی توسط بارهای مثبت احاطه شده اند؟

(الف) تامسون (ب) دالتون (ج) رادرفورد (د) دموكریت

4- مدل فعلی اتمها به نظریه كدام دانشمند نزدیك است؟

(الف)تامسون (ب) بور (ج) رادرفورد (د) دالتون

5- سبكترین ایزوتوپ اكسیژن……… وفراوانترین ایزوتوپ آن ……….است.

(الف) O - O (ب) O - O (ج) O O - (د) - O O

6- نمادعنصری با10 پروتون و12 نوترون كدام است؟(X نماد یك عنصراست)

(الف)X (ب) X (ج) X (د) X

7- كدام گزینه نمی تواند نما د شیمیایی یك عنصرباشد؟

(الف) A (ب) B (ج) AB (د) Aa

8- سنگینترین ذره اتم ……… و سبكترین آن ……….است.

(الف) نوترون-پروتون (ب) نوترون - الكترون (ج) پروتون -نوترون (د) الكترون-پروتون

9-كدام نظریه مربوط به ارنست رادرفورد است؟

(الف)اتم یك هسته كوچك دارد كه بیشتر جرم اتم درآن قراردارد.

(ب)هسته از ذره هایی به نام پروتون ساخته شده كه دارای بار مثبت است.

(ج) پروتون های سازنده هسته بوسیله الكترونها محاصره شده اند با این حال بیشترفضای اتم خالی است.

(د) همه موارد

33- تفاوت چرخ و محور رابااهرم وقرقره بیان كنید.75/نمر

34- بازده ماشینی راحساب كنید كه كل كارش 150 و كار غیر مفیدش 60 ژول باشد . 5/نمره

35- مزیت سطح شیب داری راحساب كنید كه ارتفاعش 30 وطولش 50 سانتیمتر باشد. اگر ارتفاعش رانصف كنیم مزیت چند برابر می شود؟/1نمره

36- شخصی40كیلوگرمی مسافت300متررادر5/1دقیقه طی می كندتوان او چندوات و چندكیلووات است؟75/نمره

37-اهرمی رارسم كنید كه تنها با افزایش نیرو به ما كمك كند .اگر تمام طول اهرم 50وفاصله نیروی مقاوم تا محرك10 سانتیمتر باشد با نیروی 130 نیوتنی بر چه مقاومتی می توانیم غلبه كنیم ؟25/1نمره

38- چرخ و محوری را رسم كنید كه افزایش نیروداشته باشد.در این چرخ ومحور اگرشعاع چرخ 15وشعاع محور CM5 باشد مزیت چقدراست؟1نمره
 .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : جمعه 23 دی 1390

 
 
 
 
 
حرف های وبلاگ
با سلام و عرض ادب خدمت کاربران ودانش آموزان محترم
اینجانب دبیر یکی از مناطق شهر تهران می باشم،با توجه به بررسی های بعمل آمده که دانش آموزان بیشتر وقت خود پشت کامپیوتر می گذرانند،با ایجاد این سایت می خواستم از هدر رفتن وقت آنها تا حد امکان جلوگیری نمایم.درضمن برای مطرح کردن سوالات خود می توانیدباارسال پیام به شماره09381016267جواب خود را دریافت نمایید.
 
نویسندگان
 
موضوعات
 
دوستان وبلاگ
 
آمار
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
آخرین مطالب ارسالی
.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم راهنمایی ترم اول

.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس اول راهنمایی ترم اول

.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی ترم اول

.:. سری دوم نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی

.:. نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی

.:. سوالات علوم اول راهنمایی در ترم دوم

.:. امتحان آذر ماه علوم تجربی کلاس دوم / مدرسه راهنمایی ابوذر

.:. علوم تجربی دوم راهنمایی فصل 3

.:. امتحان درس علوم تجربی پایه اول نوبت اول

.:. نمونه سوالات امتحان ترم اول علوم کلاس اول

.:. نمونه سوالات مهم علوم دوم

.:. سوالات علوم راهنمایی هر سه پایه

.:. نمونه سوال امتحانی (کلاس سوم)

.:. سؤالات فصل 13 کلاس سوم

.:. سوالات فصل14کلاس سوم

لیست کامل آخرین پستها
 
صفحات وبلاگ
 
 
 
CopyRight © 2008-9 by نمونه سوالات امتحانی علوم و ریاضی سه پایه دوره راهنمایی.All reserved
Powerd By Ehsan Elahi  In  [WorldTemp]