تبلیغات
نمونه سوالات امتحانی علوم و ریاضی سه پایه دوره راهنمایی - سوالات علوم راهنمایی هر سه پایه
 

ATOM

Rss

تماس با ما

آرشیو

صفحه اصلی  
 
 
آرشیو
» دی 1390

» آذر 1390

» آبان 1390

» فروردین 1390

» دی 1389

» آذر 1389

همه آرشیوها
 
نظرسنجی
آیاسوالات به یادگیری شما کمک کرده است؟ 
پیوندهای روزانه

»علوم را آسان بیاموزیم

»ریاضی را آسان بیاموزیم

همه پیوندهای روزانه
+ارسال لینك

 
صفحات جانبی
 
 
لوگو

 
 
اَبر برچسبها
 
 
جستجو


 
 
سوالات علوم راهنمایی هر سه پایه
 
 

    85.      نتیجه ی كدام یك  از تغییرات زیر تولید ماده جدید با ساختار شیمیایی متفاوت است ؟

الف : ذوب شدن كره  ب : سوختن چوب ج : تقطیر آب د : خردشدن شیشه

    86.      كدام یك از اجسام زیر چشمه ی نور است ؟

الف : ماه  ب : آینه ج : ستاره قطبی  د : چشم انسان

    87.      در معادله نمادی مقابل فرآورده واكنش عبارتست از :

انرژی  + 2 Na + cL 2 Nacl

الف : نمك طعام ب : انرژی  ج : مورد الف و ب د: سدیم وكلر

  88.   84 ـ وقتی یك پرتو نور سفید به منشوری برخورد كند كدام یك از نورهای رنگی زیركم ترین انحرافی را پس از خروج پیدا می كند ؟

الف: نور قرمز ب : نور سبز ج : نور نارنجی  د : نور بنفش

    89.      كدام قسمت یخچال گاز را فشرده وتبدیل به مایع می كند ؟

الف‌: قسمت یخ ساز ب : شبكه پشت یخچال ج: موتور یخچال  د : هیچكدام

    90.      همه فعالیتهای سلو ل را . . . . . . . . . كنترل می كند

الف: هسته  ب: كروموزم  ج : DNA   د : سیتوپلاسم

    91.      كدام ویتامین از تجزیه شدن چربی ها دربدن جلوگیری می كند ؟

الف: A  ب  :  D   ج : E د: K

    92.      برای تجزیه چربی ها كدام ماده واز كجا ترشح می شود ؟

الف: بی كربنات ـ لوزه المعده  ب : هیدرو كلریك اسید  ـ معده

ج : باكتری های مفید ـ روده بزرگ  د : صفرا ـ كبد

    93.      كدام یك از گزینه های زیر جز ء، ویژگیهای پلاكت ها نیست ؟

الف : عمر آنها بین 5 و 9 روز است  ب: هسته دارند

ج : در مغز و استخوان ساخته می شوند د: سلول های بسیار كوچك هستند

    94.       كدام گروه از مواد غذایی در بدن كار ماده سازی و ترمیم را انجام می دهند ؟

الف: ویتامین ها و چربی ها ب: نمك ها و پروتین ها

ج : چربی ها وكربو هیدرات ها د : ویتامین ها و نمك ها

علـــوم

    85.      81 ـ وقتی جسمی را روی میز می كشیم چه عاملی باعث افزایش تغییر طول فنر می شود؟

الف : نیروی كششی كه از طرف ماهیچه دست به فنر وارد می شود

ب‌: نیروی وزن بدن شخص

ج : نیروی گرانش

د : نیروی اصطلاك  سطح میز

    86.      چرا مصرف آب در گذشته خیلی كمتر از امروز بوده است ؟

الف‌: زیادی بودن آلودگیها  ب : عدم نیاز به خوردن میوه

ج : عدم رعایت بهداشت  د : افزایش جمعیت ، كم بودن آلودگیها

    87.      علت فراوانی حشرات چیست ؟

الف : سرعت زیاد تخم گذاری  ب : مقاوم بودن بدن آنها

ج : خوردن یك نوع غذا  د: سرعت زیاد تولید مثل خوردن غذاهای مختلف

    88.      كدامیك از گیاهان زیر دارای ساقه زیر زمینی است

الف:  كرفس ب : پیاز  ج : ریواس  د : هویج

    89.      چه بخشی از گل تولید دانه گرده می كند

الف: مادگی ب : پرچم ج : نهنج گل د : دمگل

    90.      تعداد اجزای گل در گیاهان تك لپه ای مضربی از چه عددی است .

الف‌: 3 ب : 4 ج : 2 د : 5

    91.      كدامیك از موارد زیر برای زندگی و فعالیت باكتریها لازم نیست

الف‌ : دمای مناسب  ب : رطوبت  ج : روشنایی  د : غذا

    92.      در كدامیك از گیاهان زیر شدت غذاسازی در آنها زیاد است

الف‌: چغندر ب : ذرت ج : گوجه فرنگی د : تربچه

    93.      كدامیك از تغییرات زیر گرماده است

الف : تبخیر ب : ذوب ج : چگالش  د: تصعید

    94.      كدامیك از گیاهان زیر ساقه آن عمل غذاسازی را انجام می دهد .

الف : زنبق ب : شقایق  ج: نیشكر  د : كاكتوس

علوم
كلاس اول


كدامیك از موارد زیر جزء فواید فن آوری است ؟

الف) افزایش جمعیت ب) افزایش بیماری  ج) دارو سازی  د) آلودگی هوا

ابری كه در اثر بالا رفتن سریع و قائم هوا تشكیل می شود ؟

الف) كومولوس  ب) سیروس  ج) استراتوس  د) لایه ای

كدامیك از عناصر زیر دارای مولكول سه اتمی است ؟

الف) هیدورژن  ب) ید ج) اوزن  د) نیتروژن

كدامیك از تغییرات زیر گرماده است ؟

الف) تبخیر ب) ذوب ج) چگالش  د) تصعید

حلزون جزء كدام گروه از بی مهرهای پیشرفته است ؟

الف) نرم تنان  ب) خارتنان  ج) بندپایان  د) اسفنجها

كدامیك از خانوران زیر كار آ,دترین و بزرگترین دستگاه تنفس را دارند ؟

الف) خزندگان  ب) ماهیها  ج) پرندگان  د) پستانداران

كدامیك از موارد زیر جزء آغازیان است ؟

الف) مخمر ب) جلبك سبز ج) اوگلنا  د) كپك نان

نیرویی كه مانع ادامه حركت اجسام می شود ؟

الف) نیروی تكیه گاه ب) نیروی اصطكاك  ج) نیروی الكتریكی  د) موارد الف و ج

كدام وسیله یا پدیدة زیر انرژی شیمیائی را به انرژی نورانی تبدیل می كند ؟

الف) موتور یخچال  ب) دینام اتومبیل  ج) كرم شب تاب د) جوشكاری

كدامیك از گیاهان زیر پیوسته گلبرگ است ؟

الف) گل سرخ ب) شقایق ج) گل اطلسی  د) زنبق

سرعت صوت در هوا در حدود 300 متر برثانیه است این سرعت بر حسب كیلومتر بر ساعت چفدر است ؟

الف) 1030 ب) 1085 ج) 1080 د) 1075

شرایط لازم برای زندگی و فعالیت باكتریها را نام ببرید ؟

الف) تاریكی  ب) غذا ج) رطوبت ، تاریكی ، غذا ، دمای مناسب د) فقط دمای مناسب

 

الف) سوالات صحیح و غلط زیر را با علامت ضربدر مشخص كنید . ص غ

  1.  اگر اتمهای سازنده یك ماده از یك نوع نباشد به آن ماده عنصر می گویند . c  c

  2.  جان دالتون معتقد بود كه اتم یك عنصر می تواند به اتم عنصر دیگر تبدیل شود .  c c

  3.  شكل معین و حجم معین از ویژگیهای ماده جامد است .  c c

  4.  بیشتر مواد در اثر كاهش دما منقبض می شوند .   c c

ب) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید .

     1.        دماپا برای تنظیم  …………… در وسایل بكار می رود .

  2.  حالتها و ویژگیهای هر ماده به ساختمان  ……… و ………… ماده بستگی دارد .

  3.  دمایی را كه در آن ماده جامد به مایع تبدیل می شود ……… نقطه ذوب می گویند .

     4.        به عمل تبخیر و میعان متوالی …………  می گویند .

ج) پاسخ صحیح سوالات چهار گزینه ای زیر را با علامت ضربدر مشخص كنید .

     1.        تبدیل مستقیم گاز به جامد را ……… می گویند .

الف : تصعید c  ب : فرازش c ج : چگالش c  د: میعان c

     2.        كدامیك از تغییرات زیر گرماگیر است .

الف: انجماد c  ب: میعان c ج: تبخیر c  د: چگالش c

     3.        كدامیك از عوامل زیر بر سرعت تبخیر موثر است .

الف: گرما c ب: سطح تماس مایع با گرما c  ج: جریان هوا c د: هر سه مورد c

     4.        كدامیك از موارد زیر جزء فایده های فن آوری می باشد .

الف: آلودگی هوا c  ب: آلودگی خاك c  ج: داروسازی c  د: افزایش بیماریها c

     5.        كدامیك از عناصر زیر ذره های سازنده آن ها مولكول است .

الف: طلا c ب: نقره c  ج: گوگرد c د: آهن c

     6.        شكل متغیر و حجم معین از ویژگیهای مواد ……… است .

الف: جامد c ب: مایع c  ج: گاز c  د: موارد الف و ج c

د) سوالات پرسشی زیر را پاسخ كامل دهید .

     1.        چه كسی اولین بار مفهوم ذره ای بدون ماده را عنوان كرد ؟

     2.        روش علم چیست ؟

     3.        نظریه موكریت را در مورد ذره های سازنده ماده توضیح دهید .

     4.        منظور از انبساط چیست ؟

     5.        موارد استثناء اصل انبساط و انقباض را بنویسید ؟

     6.        فن آوری چیست ؟

     7.        قانون انبساط و انقباض چه چیزی را بیان می كند ؟

     8.        نقطه ذوب معین را تعریف كنید . (مثال بزنید )

     9.        میعان چیست ؟

   10.      منظور از اشباع چیست ؟

   11.      چرا وقتی از استخر بیرون می آیید بدن شما احساس سرما می كند ؟

   12.      چرا در محیط های مرطوب مانند حمام لباسهای خیس دیر خشك می شود ؟

  13.  تفسیر كنید : چرا لوله كشی لوله های آب گرم و شوفاژ و نیروگاه ها اگر طول لوله

 خیلی زیاد باشد در بین مسیر آن یك خم ایجاد می كنند . مانند شكل


 


کلاس دوم


كدامیك از موارد زیر تغییر شیمیایی است ؟

الف) حل شدن شكر در آب ب) یخ زدن آب ج) سوختن چوب  د) تركیدن بادكنك

كدام یك از اجسام زیر جسم منیر است ؟

الف) سیارات  ب) ماه ج) آینه  د) لامپ روشن

عدسی جشم انسان از نوع ………… است ؟

الف) همگرا ب) واگرا ج) مقعر د) هیچ كدام

اگر دوره آونگی برابر 5 /0 ثانیه باشد بسامد آن چند هرتز است ؟

الف) دو ب) سه ج) چهار د) پنج

كدامیك از موجهای زیر برای انتقال به ماده احتیاج دارد ؟

الف) گاما ب) امواج رادیو ج) امواج فرو سرخ د) صدا

قمر كره ی زمین كدام است ؟

الف) مریخ ب) مشتری  ج) ماه د) عطارد

كدامیك از مواد زیر كانی نیست ؟

الف) طلا ب) الماس  ج) گچ د) آب

كدام یك از سنگهای زیر در نتیجه عمل دگرگونی به كنیكس تبدیل میشود ؟

الف) بازالت  ب) گرانیت  ج) ماسه سنگ  د) سنگ آهك

تنظیم ورود و خروج مواد در سلول به عهده ……………

الف) هسته سلول  ب) پوسته سلول ج) پروتوپلاسم  د) سیتوپلاسم

ویتامین K در بدن توسط باكتری در …………… ساخته میشود .

الف) در معده  ب) روده باریك  ج) روده بزرگ  د) خون

آمینو اسید كوچكترین واحد ساختمانی ………………

الف) چربی ها  ب) پروتئین ها ج) هیدرات های كربن  د) گلوسیدها

ماده معدنی ید برای تنظیم فعالیت كدام غده نقش اساسی دارد ؟

الف) تیروئید  ب) پانكراس  ج) كبد د) غده بزاقی

در بازتاب نور از سطح یك جسم زاویه تابش و بازتاب نسبت به هم چگونه اند ؟

الف) برابرند  ب) زاویه بازتاب بزرگتر از تابش است ج) زاویه تابش بزرگتر از بازتاب است د) هیچكدام

كدام ماده در جامد كردن روغن های مایع به عنوان كاتالیزگر استفاده میشود ؟

الف) فلز نیكل  ب) عنصر مس  ج) اكسید آهن د) عنصر آهن

انرژی غذاها بر حسب واحد ……………

الف) كالری ب) ژول ج) كیلوگرم  د) كیلوگرم بر ثانیه

 

 

الف ) جواب صحیح را با علامت ضربدر مشخص كنید ؟ ( هر كدام 5/0 نمره )

  1.  كدام مطلب زیر در مورد فسیل های به دست آمده از میان لایه های رسوبی قدیمی تر صحیح نیست .

الف) فسیل ها ساختمان بدنی پیچیده ای دارند ب) فسیل ها ساختمان بدنی ساده تری دارند .

ج) تعداد انواع آنها كمتر است . د) به كمك آنها می توان قدمت لایه های رسوبی را معلوم كرد .

     2.        كدام دوره فراوانی پستانداران و گیاهان گلدار می باشد ؟

الف) پائوزوئیك  ب) سنوزوئیك  ج) پركامبرین  د) هیچكدام

     3.        نظریه انتخاب طبیعی از كدام دانشمند است ؟

الف) دووریس ب) داروین  ج) وسیمن د) لامارك

     4.        كدام یك از موارد زیر در مورد برخورد ، دو ورقة اقیانوسی صحیح نیست ؟

الف) ایجاد گودال عمیق اقیانوسی  ب) پدید آمدن جزایر اقیانوسی

د) وقوع زلزله های شدید د) ایجاد كوه

  5.  در واكنش های هسته ای كه در خورشید روی می دهد ……… به هلیوم تبدیل می شود ؟

الف) نئون ب) اكسیژن  ج) هیدروژن  د) آرگون

  6.  به قطعه سنگهای بزرگی كه از اتمسفر زمین می گذرند و روی زمین می افتند ……… می گویند ؟

الف) سیارك ب) شهاب  ج) ستاره های دنباله دار  د) شهاب سنگ

ب) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید ؟ ( هر كدام 5/0 نمره )

     1.        جهش عامل ایجاد كننده ی ………… در جانواران است ؟

     2.        در مطالعه ی تاریخجه زمین ، سنگهای …………… بهتر از بقیه سنگ ها هستند ؟

     3.        جریان های …………… سبب حركت روقه ها می شود ؟

     4.        بوجود آمدن رشته كوه ها در اقیانوس بر اثر …………… در این مناطق است ؟

     5.        سیاره ……………… اتمسفر ندارد ؟

     6.        دنباله دارها از جنس …………… هستند ؟

به سوالات زیر پاسخ كامل دهید ؟

     1.        فسیل را تعریف كنید ؟ (1‌نمره)

     2.        چهار دوران زمین شناسی را بترتیب از قدیم به جدید را نام ببرید ؟ (1 نمره)

     3.        منظور از انتخاب طبیعی چیست ؟ ( 1 نمره)

   4.    دو عاملی كه سبب بروز تغییر در ساختمان مولكول DNA  می شوند كدامند ؟ (1 نمره)

     5.        نظریه زمین ساخت ورقه ی را توضیح دهید ؟ (1 نمره)

     6.        چرا هر چه تعداد زلزله های كوچك در یك منطقه بیشتر باشد بهتر است ؟ (1 نمره)

     7.        ویژگی های خاص سیاره زهره چیست ؟ ذكر دو مورد . (1 نمره)

   8.    سیارات داخلی و خارجی را نام برده و دو تفاوت مهم بین آنها را بنویسید ؟ (1 نمره)

     9.        صورت فلكی چیست ؟ (1 نمره)


کلاس سوم


رابطه وزن با جرم در سطح زمین

الف) 8/9 × جرم = وزن  ب) 8/9 × وزن = جرم  ج) كار × وزن = جرم د) 100 × جرم = وزن

طول سرتاسر یك جاروی فراشی 2 متر است اگر بازوی محرك آن 30 سانتیمتر باشد با نیروی محرك 1081 نیوتنی بر چه مقاومتی می توان غلبه كرد ؟

الف) N  150 ب) N 15 ج) N 5/1 د) N 5/8

یك قیچی كاغذ بری …………… است ؟

الف) یك اهرم ساده  ب) دو اهرم ساده و دو گوه ج) یك اهرم ساده و یك گوه د) دو اهرم ساده

هرچه كار سریعتر انجام شود توان آن ………… می شود .

الف) كمتر ب) تغییر نمی كند ج) بیشتر د) ابتدا كم و بعد زیاد

كدام یك از منابع انرژی زیر آسان تر به انرژی جنبشی مكانیكی تبدیل می شود ؟

الف) زغال سنگ ب) نفت ج) بنزین  د) آب

مدل اتمی مقابل مربوط به كدام عنصر است ؟

الف) ئیدروژن ب) اورانیم ج) باریم د) هلیم

توان یك جریان 100 آمپری با فشار 200 ولت با توان 1 آمپری و فشار 20000 ولت چه نسبتی دارد ؟

الف) برابر است  ب) 10 برابر است  ج) 100 برابر است  د) 1000 برابر است

كدامیك از موارد زیر الكترولیت است ؟

الف) آب خالص ب) نمك طعام جامد  ج) اسید سولفوریك  د) محلول ئیدروكسید سدیم

در كدامیك از وسایل زیر از كوموتاتور استفاده می شود ؟

الف) ترانسفورماتور  ب) موتور الكتریكی  ج) زنگ اخبار  د) آهنربای الكتریكی

در یك مقاومت معین ، در زمان معین ، اگر جریان سه برابر شود گرمای حاصل چند برابر می شود ؟

الف) دو برابر ب) سه برابر ج) شش برابر د) نه برابر

كدامیك از كرات زیر منبع نور است ؟

الف) كره ماه ب) سیاره زهره  ج) ستاره قطبی  د) سیاره مشتری

شمعی را در فاصله 10 متری آینه تخت قرار داده ایم اگر آن را 2 متر عقب تر ببریم فاصله تصویر شمع تا خود شمع چند متر خواهد شد ؟

الف) 10 متر ب) 12 متر  ج)20 متر د) 24 متر

نور از آب وارد شیشه شده سپس وارد هوا می شود و سرعت آن ابتدا ………… و ……………

الف) زیاد - كم ب) كم - زیاد ج) كم - كم د) زیاد - زیاد

حاصل تركیب اسیدها و بازها كدام نوع تغییر شیمیائی است ؟

الف) تجزیه ب) تركیب  ج) جانشینی دوگانه د) جانشینی ساده

عامل كدامیك از بیماریهای زیر ویروس ها هستند ؟

الف) طاعون ، حصبه  ب) فلج اطفال ، سل ج) ذات الریه ، مخملك  د) آبله ، اوریون

نخستین واكسن كه كشف شد واكسن بیماری ………… بود .

الف) هاری ب) فلج اطفال ج) دیفتری  د) آبله

گندزدایی از بین بردن میكروبهای اشیاء است به كمك ………

الف) داروهای مختلف  ب) اشعه فوق بنفش ج) آب جوش د) خشك شدن

سیب زمینی چه بخشی از گیاه است ؟

الف) ریشه ب) ساقه  ج) برگ د) گل

در كدامیك از این جانوران لقاح در بیرون بدن صورت می گیرد ؟

الف) ماهی ب) گنجشك  ج) خرگوش د) مرغ

اگر در فردی ژن های O و A  وجود داشته باشد گروه خونی او كدام است ؟

الف) AO ب) O ج) A د) هیچكدام

 
  لینک


 

سوال علوم راهنمایی

 
جمعه، 24 شهریور، 1385

علوم

    85.      نتیجه ی كدام یك  از تغییرات زیر تولید ماده جدید با ساختار شیمیایی متفاوت است ؟

الف : ذوب شدن كره  ب : سوختن چوب ج : تقطیر آب د : خردشدن شیشه

    86.      كدام یك از اجسام زیر چشمه ی نور است ؟

الف : ماه  ب : آینه ج : ستاره قطبی  د : چشم انسان

    87.      در معادله نمادی مقابل فرآورده واكنش عبارتست از :

انرژی  + 2 Na + cL 2 Nacl

الف : نمك طعام ب : انرژی  ج : مورد الف و ب د: سدیم وكلر

  88.   84 ـ وقتی یك پرتو نور سفید به منشوری برخورد كند كدام یك از نورهای رنگی زیركم ترین انحرافی را پس از خروج پیدا می كند ؟

الف: نور قرمز ب : نور سبز ج : نور نارنجی  د : نور بنفش

    89.      كدام قسمت یخچال گاز را فشرده وتبدیل به مایع می كند ؟

الف‌: قسمت یخ ساز ب : شبكه پشت یخچال ج: موتور یخچال  د : هیچكدام

    90.      همه فعالیتهای سلو ل را . . . . . . . . . كنترل می كند

الف: هسته  ب: كروموزم  ج : DNA   د : سیتوپلاسم

    91.      كدام ویتامین از تجزیه شدن چربی ها دربدن جلوگیری می كند ؟

الف: A  ب  :  D   ج : E د: K

    92.      برای تجزیه چربی ها كدام ماده واز كجا ترشح می شود ؟

الف: بی كربنات ـ لوزه المعده  ب : هیدرو كلریك اسید  ـ معده

ج : باكتری های مفید ـ روده بزرگ  د : صفرا ـ كبد

    93.      كدام یك از گزینه های زیر جز ء، ویژگیهای پلاكت ها نیست ؟

الف : عمر آنها بین 5 و 9 روز است  ب: هسته دارند

ج : در مغز و استخوان ساخته می شوند د: سلول های بسیار كوچك هستند

    94.       كدام گروه از مواد غذایی در بدن كار ماده سازی و ترمیم را انجام می دهند ؟

الف: ویتامین ها و چربی ها ب: نمك ها و پروتین ها

ج : چربی ها وكربو هیدرات ها د : ویتامین ها و نمك ها

علـــوم

    85.      81 ـ وقتی جسمی را روی میز می كشیم چه عاملی باعث افزایش تغییر طول فنر می شود؟

الف : نیروی كششی كه از طرف ماهیچه دست به فنر وارد می شود

ب‌: نیروی وزن بدن شخص

ج : نیروی گرانش

د : نیروی اصطلاك  سطح میز

    86.      چرا مصرف آب در گذشته خیلی كمتر از امروز بوده است ؟

الف‌: زیادی بودن آلودگیها  ب : عدم نیاز به خوردن میوه

ج : عدم رعایت بهداشت  د : افزایش جمعیت ، كم بودن آلودگیها

    87.      علت فراوانی حشرات چیست ؟

الف : سرعت زیاد تخم گذاری  ب : مقاوم بودن بدن آنها

ج : خوردن یك نوع غذا  د: سرعت زیاد تولید مثل خوردن غذاهای مختلف

    88.      كدامیك از گیاهان زیر دارای ساقه زیر زمینی است

الف:  كرفس ب : پیاز  ج : ریواس  د : هویج

    89.      چه بخشی از گل تولید دانه گرده می كند

الف: مادگی ب : پرچم ج : نهنج گل د : دمگل

    90.      تعداد اجزای گل در گیاهان تك لپه ای مضربی از چه عددی است .

الف‌: 3 ب : 4 ج : 2 د : 5

    91.      كدامیك از موارد زیر برای زندگی و فعالیت باكتریها لازم نیست

الف‌ : دمای مناسب  ب : رطوبت  ج : روشنایی  د : غذا

    92.      در كدامیك از گیاهان زیر شدت غذاسازی در آنها زیاد است

الف‌: چغندر ب : ذرت ج : گوجه فرنگی د : تربچه

    93.      كدامیك از تغییرات زیر گرماده است

الف : تبخیر ب : ذوب ج : چگالش  د: تصعید

    94.      كدامیك از گیاهان زیر ساقه آن عمل غذاسازی را انجام می دهد .

الف : زنبق ب : شقایق  ج: نیشكر  د : كاكتوس

علوم
كلاس اول


كدامیك از موارد زیر جزء فواید فن آوری است ؟

الف) افزایش جمعیت ب) افزایش بیماری  ج) دارو سازی  د) آلودگی هوا

ابری كه در اثر بالا رفتن سریع و قائم هوا تشكیل می شود ؟

الف) كومولوس  ب) سیروس  ج) استراتوس  د) لایه ای

كدامیك از عناصر زیر دارای مولكول سه اتمی است ؟

الف) هیدورژن  ب) ید ج) اوزن  د) نیتروژن

كدامیك از تغییرات زیر گرماده است ؟

الف) تبخیر ب) ذوب ج) چگالش  د) تصعید

حلزون جزء كدام گروه از بی مهرهای پیشرفته است ؟

الف) نرم تنان  ب) خارتنان  ج) بندپایان  د) اسفنجها

كدامیك از خانوران زیر كار آ,دترین و بزرگترین دستگاه تنفس را دارند ؟

الف) خزندگان  ب) ماهیها  ج) پرندگان  د) پستانداران

كدامیك از موارد زیر جزء آغازیان است ؟

الف) مخمر ب) جلبك سبز ج) اوگلنا  د) كپك نان

نیرویی كه مانع ادامه حركت اجسام می شود ؟

الف) نیروی تكیه گاه ب) نیروی اصطكاك  ج) نیروی الكتریكی  د) موارد الف و ج

كدام وسیله یا پدیدة زیر انرژی شیمیائی را به انرژی نورانی تبدیل می كند ؟

الف) موتور یخچال  ب) دینام اتومبیل  ج) كرم شب تاب د) جوشكاری

كدامیك از گیاهان زیر پیوسته گلبرگ است ؟

الف) گل سرخ ب) شقایق ج) گل اطلسی  د) زنبق

سرعت صوت در هوا در حدود 300 متر برثانیه است این سرعت بر حسب كیلومتر بر ساعت چفدر است ؟

الف) 1030 ب) 1085 ج) 1080 د) 1075

شرایط لازم برای زندگی و فعالیت باكتریها را نام ببرید ؟

الف) تاریكی  ب) غذا ج) رطوبت ، تاریكی ، غذا ، دمای مناسب د) فقط دمای مناسب

 

الف) سوالات صحیح و غلط زیر را با علامت ضربدر مشخص كنید . ص غ

  1.  اگر اتمهای سازنده یك ماده از یك نوع نباشد به آن ماده عنصر می گویند . c  c

  2.  جان دالتون معتقد بود كه اتم یك عنصر می تواند به اتم عنصر دیگر تبدیل شود .  c c

  3.  شكل معین و حجم معین از ویژگیهای ماده جامد است .  c c

  4.  بیشتر مواد در اثر كاهش دما منقبض می شوند .   c c

ب) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید .

     1.        دماپا برای تنظیم  …………… در وسایل بكار می رود .

  2.  حالتها و ویژگیهای هر ماده به ساختمان  ……… و ………… ماده بستگی دارد .

  3.  دمایی را كه در آن ماده جامد به مایع تبدیل می شود ……… نقطه ذوب می گویند .

     4.        به عمل تبخیر و میعان متوالی …………  می گویند .

ج) پاسخ صحیح سوالات چهار گزینه ای زیر را با علامت ضربدر مشخص كنید .

     1.        تبدیل مستقیم گاز به جامد را ……… می گویند .

الف : تصعید c  ب : فرازش c ج : چگالش c  د: میعان c

     2.        كدامیك از تغییرات زیر گرماگیر است .

الف: انجماد c  ب: میعان c ج: تبخیر c  د: چگالش c

     3.        كدامیك از عوامل زیر بر سرعت تبخیر موثر است .

الف: گرما c ب: سطح تماس مایع با گرما c  ج: جریان هوا c د: هر سه مورد c

     4.        كدامیك از موارد زیر جزء فایده های فن آوری می باشد .

الف: آلودگی هوا c  ب: آلودگی خاك c  ج: داروسازی c  د: افزایش بیماریها c

     5.        كدامیك از عناصر زیر ذره های سازنده آن ها مولكول است .

الف: طلا c ب: نقره c  ج: گوگرد c د: آهن c

     6.        شكل متغیر و حجم معین از ویژگیهای مواد ……… است .

الف: جامد c ب: مایع c  ج: گاز c  د: موارد الف و ج c

د) سوالات پرسشی زیر را پاسخ كامل دهید .

     1.        چه كسی اولین بار مفهوم ذره ای بدون ماده را عنوان كرد ؟

     2.        روش علم چیست ؟

     3.        نظریه موكریت را در مورد ذره های سازنده ماده توضیح دهید .

     4.        منظور از انبساط چیست ؟

     5.        موارد استثناء اصل انبساط و انقباض را بنویسید ؟

     6.        فن آوری چیست ؟

     7.        قانون انبساط و انقباض چه چیزی را بیان می كند ؟

     8.        نقطه ذوب معین را تعریف كنید . (مثال بزنید )

     9.        میعان چیست ؟

   10.      منظور از اشباع چیست ؟

   11.      چرا وقتی از استخر بیرون می آیید بدن شما احساس سرما می كند ؟

   12.      چرا در محیط های مرطوب مانند حمام لباسهای خیس دیر خشك می شود ؟

  13.  تفسیر كنید : چرا لوله كشی لوله های آب گرم و شوفاژ و نیروگاه ها اگر طول لوله

 خیلی زیاد باشد در بین مسیر آن یك خم ایجاد می كنند . مانند شكل


 


کلاس دوم


كدامیك از موارد زیر تغییر شیمیایی است ؟

الف) حل شدن شكر در آب ب) یخ زدن آب ج) سوختن چوب  د) تركیدن بادكنك

كدام یك از اجسام زیر جسم منیر است ؟

الف) سیارات  ب) ماه ج) آینه  د) لامپ روشن

عدسی جشم انسان از نوع ………… است ؟

الف) همگرا ب) واگرا ج) مقعر د) هیچ كدام

اگر دوره آونگی برابر 5 /0 ثانیه باشد بسامد آن چند هرتز است ؟

الف) دو ب) سه ج) چهار د) پنج

كدامیك از موجهای زیر برای انتقال به ماده احتیاج دارد ؟

الف) گاما ب) امواج رادیو ج) امواج فرو سرخ د) صدا

قمر كره ی زمین كدام است ؟

الف) مریخ ب) مشتری  ج) ماه د) عطارد

كدامیك از مواد زیر كانی نیست ؟

الف) طلا ب) الماس  ج) گچ د) آب

كدام یك از سنگهای زیر در نتیجه عمل دگرگونی به كنیكس تبدیل میشود ؟

الف) بازالت  ب) گرانیت  ج) ماسه سنگ  د) سنگ آهك

تنظیم ورود و خروج مواد در سلول به عهده ……………

الف) هسته سلول  ب) پوسته سلول ج) پروتوپلاسم  د) سیتوپلاسم

ویتامین K در بدن توسط باكتری در …………… ساخته میشود .

الف) در معده  ب) روده باریك  ج) روده بزرگ  د) خون

آمینو اسید كوچكترین واحد ساختمانی ………………

الف) چربی ها  ب) پروتئین ها ج) هیدرات های كربن  د) گلوسیدها

ماده معدنی ید برای تنظیم فعالیت كدام غده نقش اساسی دارد ؟

الف) تیروئید  ب) پانكراس  ج) كبد د) غده بزاقی

در بازتاب نور از سطح یك جسم زاویه تابش و بازتاب نسبت به هم چگونه اند ؟

الف) برابرند  ب) زاویه بازتاب بزرگتر از تابش است ج) زاویه تابش بزرگتر از بازتاب است د) هیچكدام

كدام ماده در جامد كردن روغن های مایع به عنوان كاتالیزگر استفاده میشود ؟

الف) فلز نیكل  ب) عنصر مس  ج) اكسید آهن د) عنصر آهن

انرژی غذاها بر حسب واحد ……………

الف) كالری ب) ژول ج) كیلوگرم  د) كیلوگرم بر ثانیه

 

 

الف ) جواب صحیح را با علامت ضربدر مشخص كنید ؟ ( هر كدام 5/0 نمره )

  1.  كدام مطلب زیر در مورد فسیل های به دست آمده از میان لایه های رسوبی قدیمی تر صحیح نیست .

الف) فسیل ها ساختمان بدنی پیچیده ای دارند ب) فسیل ها ساختمان بدنی ساده تری دارند .

ج) تعداد انواع آنها كمتر است . د) به كمك آنها می توان قدمت لایه های رسوبی را معلوم كرد .

     2.        كدام دوره فراوانی پستانداران و گیاهان گلدار می باشد ؟

الف) پائوزوئیك  ب) سنوزوئیك  ج) پركامبرین  د) هیچكدام

     3.        نظریه انتخاب طبیعی از كدام دانشمند است ؟

الف) دووریس ب) داروین  ج) وسیمن د) لامارك

     4.        كدام یك از موارد زیر در مورد برخورد ، دو ورقة اقیانوسی صحیح نیست ؟

الف) ایجاد گودال عمیق اقیانوسی  ب) پدید آمدن جزایر اقیانوسی

د) وقوع زلزله های شدید د) ایجاد كوه

  5.  در واكنش های هسته ای كه در خورشید روی می دهد ……… به هلیوم تبدیل می شود ؟

الف) نئون ب) اكسیژن  ج) هیدروژن  د) آرگون

  6.  به قطعه سنگهای بزرگی كه از اتمسفر زمین می گذرند و روی زمین می افتند ……… می گویند ؟

الف) سیارك ب) شهاب  ج) ستاره های دنباله دار  د) شهاب سنگ

ب) جاهای خالی را با كلمات مناسب پر كنید ؟ ( هر كدام 5/0 نمره )

     1.        جهش عامل ایجاد كننده ی ………… در جانواران است ؟

     2.        در مطالعه ی تاریخجه زمین ، سنگهای …………… بهتر از بقیه سنگ ها هستند ؟

     3.        جریان های …………… سبب حركت روقه ها می شود ؟

     4.        بوجود آمدن رشته كوه ها در اقیانوس بر اثر …………… در این مناطق است ؟

     5.        سیاره ……………… اتمسفر ندارد ؟

     6.        دنباله دارها از جنس …………… هستند ؟

به سوالات زیر پاسخ كامل دهید ؟

     1.        فسیل را تعریف كنید ؟ (1‌نمره)

     2.        چهار دوران زمین شناسی را بترتیب از قدیم به جدید را نام ببرید ؟ (1 نمره)

     3.        منظور از انتخاب طبیعی چیست ؟ ( 1 نمره)

   4.    دو عاملی كه سبب بروز تغییر در ساختمان مولكول DNA  می شوند كدامند ؟ (1 نمره)

     5.        نظریه زمین ساخت ورقه ی را توضیح دهید ؟ (1 نمره)

     6.        چرا هر چه تعداد زلزله های كوچك در یك منطقه بیشتر باشد بهتر است ؟ (1 نمره)

     7.        ویژگی های خاص سیاره زهره چیست ؟ ذكر دو مورد . (1 نمره)

   8.    سیارات داخلی و خارجی را نام برده و دو تفاوت مهم بین آنها را بنویسید ؟ (1 نمره)

     9.        صورت فلكی چیست ؟ (1 نمره)


کلاس سوم


رابطه وزن با جرم در سطح زمین

الف) 8/9 × جرم = وزن  ب) 8/9 × وزن = جرم  ج) كار × وزن = جرم د) 100 × جرم = وزن

طول سرتاسر یك جاروی فراشی 2 متر است اگر بازوی محرك آن 30 سانتیمتر باشد با نیروی محرك 1081 نیوتنی بر چه مقاومتی می توان غلبه كرد ؟

الف) N  150 ب) N 15 ج) N 5/1 د) N 5/8

یك قیچی كاغذ بری …………… است ؟

الف) یك اهرم ساده  ب) دو اهرم ساده و دو گوه ج) یك اهرم ساده و یك گوه د) دو اهرم ساده

هرچه كار سریعتر انجام شود توان آن ………… می شود .

الف) كمتر ب) تغییر نمی كند ج) بیشتر د) ابتدا كم و بعد زیاد

كدام یك از منابع انرژی زیر آسان تر به انرژی جنبشی مكانیكی تبدیل می شود ؟

الف) زغال سنگ ب) نفت ج) بنزین  د) آب

مدل اتمی مقابل مربوط به كدام عنصر است ؟

الف) ئیدروژن ب) اورانیم ج) باریم د) هلیم

توان یك جریان 100 آمپری با فشار 200 ولت با توان 1 آمپری و فشار 20000 ولت چه نسبتی دارد ؟

الف) برابر است  ب) 10 برابر است  ج) 100 برابر است  د) 1000 برابر است

كدامیك از موارد زیر الكترولیت است ؟

الف) آب خالص ب) نمك طعام جامد  ج) اسید سولفوریك  د) محلول ئیدروكسید سدیم

در كدامیك از وسایل زیر از كوموتاتور استفاده می شود ؟

الف) ترانسفورماتور  ب) موتور الكتریكی  ج) زنگ اخبار  د) آهنربای الكتریكی

در یك مقاومت معین ، در زمان معین ، اگر جریان سه برابر شود گرمای حاصل چند برابر می شود ؟

الف) دو برابر ب) سه برابر ج) شش برابر د) نه برابر

كدامیك از كرات زیر منبع نور است ؟

الف) كره ماه ب) سیاره زهره  ج) ستاره قطبی  د) سیاره مشتری

شمعی را در فاصله 10 متری آینه تخت قرار داده ایم اگر آن را 2 متر عقب تر ببریم فاصله تصویر شمع تا خود شمع چند متر خواهد شد ؟

الف) 10 متر ب) 12 متر  ج)20 متر د) 24 متر

نور از آب وارد شیشه شده سپس وارد هوا می شود و سرعت آن ابتدا ………… و ……………

الف) زیاد - كم ب) كم - زیاد ج) كم - كم د) زیاد - زیاد

حاصل تركیب اسیدها و بازها كدام نوع تغییر شیمیائی است ؟

الف) تجزیه ب) تركیب  ج) جانشینی دوگانه د) جانشینی ساده

عامل كدامیك از بیماریهای زیر ویروس ها هستند ؟

الف) طاعون ، حصبه  ب) فلج اطفال ، سل ج) ذات الریه ، مخملك  د) آبله ، اوریون

نخستین واكسن كه كشف شد واكسن بیماری ………… بود .

الف) هاری ب) فلج اطفال ج) دیفتری  د) آبله

گندزدایی از بین بردن میكروبهای اشیاء است به كمك ………

الف) داروهای مختلف  ب) اشعه فوق بنفش ج) آب جوش د) خشك شدن

سیب زمینی چه بخشی از گیاه است ؟

الف) ریشه ب) ساقه  ج) برگ د) گل

در كدامیك از این جانوران لقاح در بیرون بدن صورت می گیرد ؟

الف) ماهی ب) گنجشك  ج) خرگوش د) مرغ

اگر در فردی ژن های O و A  وجود داشته باشد گروه خونی او كدام است ؟

الف) AO ب) O ج) A د) هیچكدام .:.  نظرات()
نویسنده: رضا سازمند  - تاریخ : جمعه 25 آذر 1390

 
 
 
 
 
حرف های وبلاگ
با سلام و عرض ادب خدمت کاربران ودانش آموزان محترم
اینجانب دبیر یکی از مناطق شهر تهران می باشم،با توجه به بررسی های بعمل آمده که دانش آموزان بیشتر وقت خود پشت کامپیوتر می گذرانند،با ایجاد این سایت می خواستم از هدر رفتن وقت آنها تا حد امکان جلوگیری نمایم.درضمن برای مطرح کردن سوالات خود می توانیدباارسال پیام به شماره09381016267جواب خود را دریافت نمایید.
 
نویسندگان
 
موضوعات
 
دوستان وبلاگ
 
آمار
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
 
آخرین مطالب ارسالی
.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس سوم راهنمایی ترم اول

.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس اول راهنمایی ترم اول

.:. نمونه سوال علوم تجربی کلاس دوم راهنمایی ترم اول

.:. سری دوم نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی

.:. نمونه سوالات علوم تجربی سوم راهنمایی

.:. سوالات علوم اول راهنمایی در ترم دوم

.:. امتحان آذر ماه علوم تجربی کلاس دوم / مدرسه راهنمایی ابوذر

.:. علوم تجربی دوم راهنمایی فصل 3

.:. امتحان درس علوم تجربی پایه اول نوبت اول

.:. نمونه سوالات امتحان ترم اول علوم کلاس اول

.:. نمونه سوالات مهم علوم دوم

.:. سوالات علوم راهنمایی هر سه پایه

.:. نمونه سوال امتحانی (کلاس سوم)

.:. سؤالات فصل 13 کلاس سوم

.:. سوالات فصل14کلاس سوم

لیست کامل آخرین پستها
 
صفحات وبلاگ
 
 
 
CopyRight © 2008-9 by نمونه سوالات امتحانی علوم و ریاضی سه پایه دوره راهنمایی.All reserved
Powerd By Ehsan Elahi  In  [WorldTemp]